De opleiding maakt gebruik van competenties om studenten op te beoordelen, in plaats van tentamens.

Voordat ik in 2018 aan de Bachelor Psychologie begon, heb ik anderhalf jaar de opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) gevolgd. Deze opleiding maakt gebruikt van competenties, in plaats van de 'traditionele' tentamens, om studenten te beoordelen. Deze blog post heb ik geschreven om het systeem van competenties en leerdoelen bij CMD toe te lichten voor nieuwe studenten.

Aan het begin van het eerste jaar kregen we een groen boekje, ‘Studeren bij CMD’. Bewaar deze goed, want ook in de hoofdfase zal het boekje erg nuttig zijn. Het introductie boekje bevat alle informatie over de opleiding, zowel over het propedeuse jaar als de hoofdfase. Ook wordt er uitgelegd over de competenties; wat zijn het, hoe werkt het, hoe krijg je EC’s.

Competenties vormen de basis voor de inrichting van het onderwijs en voor de beoordeling. Een student bewijst in een assessment competent te zijn. Door het werken aan projecten verwerf je competenties op basis-, gevorderd of expertniveau. Hier zijn EC’s aan verbonden.

In de postpropedeuse werken we niet meer aan basis maar aan gevorderde competenties, dat wil zeggen dat het niveau hoger ligt en er meer van je verwacht wordt om competent te worden op gevorderd niveau. Daarnaast moet je zes punten halen op expertniveau: minstens drie op de competentie Research & Innovation en dan nog 3EC voor een competentie die je zelf mag kiezen.

Wat de gevorderde competenties van de basis competenties differentieert is dat er bij gevorderd bewuster nagedacht wordt over de gevolgen van een actie en/of implementatie. Ook kan er beter omgegaan worden met variabelen, terwijl er bij basis vaste regels worden toegepast bij voorspelbare situaties.

Aan de competenties worden leerdoelen gekoppeld, die bij voorkeur SMART opgesteld worden. Dat wil zeggen: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Hier zijn nog een aantal tips voor de leerdoelen:

Een leerdoel moet:

Maak ook gebruik van de feedback en feedforward die je in de vorige periodes hebt gekregen om je leerdoelen, activiteiten en resultaten te verbeteren.

Er zijn in totaal tien competenties bij CMD:

  1. Research & Innovation: De student onderzoekt wat voor oplossing nodig is in diverse omgevingen en empathiseert met de doelgroep
  2. Concepting: De student ontwikkelt concepten
  3. Multimedia Design: De student ontwerpt op basis van het concept producten en diensten
  4. Multimedia Production: De student voert de eerder gemaakte ontwerpen uit
  5. Quality Monitoring & Implementation: De student borgt de kwaliteit van de ten behoeve van de implementatie
  6. Multidisciplinary Teamwork: De student werkt systematisch en productief samen in een team en zorgt ervoor dat dit goed verloopt
  7. Communication: De student communiceert met collega’s, opdrachtgevers en andere belanghebbenden
  8. Project Management: De student leidt een team op basis van het gestelde doel en gebruikt daarbij bepaalde management methoden
  9. Sharing: De student deelt door vernieuwing en ontwikkeling kennis en kunde
  10. Growth & Reflection: De student reflecteert op eigen werk en handelen en groeit daarin

Veel studenten hebben moeite met het (op tijd) opstellen van leerdoelen en dat zal in de hoofdfase ook nog wel voorkomen. Onthoud dat je altijd docenten maar ook studenten kunt vragen en voor ons helpt het om de leerdoelen samen met de groep op te stellen. Zo praat je er gezamenlijk over en dan kom je ook op nieuwe ideeën.

Vaak weten mensen wel al welke richting ze ongeveer op willen, zoals animatie, 3D modelling, et cetera. Deze leerdoelen zijn dan vooral veel voorkomend in onze minor; Game Design & 3D. De kunst is dan nog even om de doelen op een mooie manier te verwoorden zodat die ook geaccepteerd worden door je mentor. Ik houd over het algemeen een volgende patroon aan: “Leren hoe ik [a en b] gebruik, zodat ik [reden x en y]”.

Hier is een voorbeeld voor mijn concepting leerdoel: “Leren hoe ik gebruik maak van een COCD box om het proces van het convergeren overzichtelijk te houden.” Dit is een leerdoel voor mijn basispunten, voor gevorderd zou het leerdoel waarschijnlijk niet voldoende zijn.

Als het echt niet lukt om leerdoelen te vormen, helpt het misschien om te weten dat er een Google Docs bestand in omloop is dat een soort van database van leerdoelen is. CMD studenten zetten er leerdoelen in die zij hebben gevormd en anderen kunnen die ter inspiratie gebruiken om hun eigen leerdoelen mee te vormen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat alles klakkeloos overgenomen wordt, maar dat spreekt voor zichzelf denk ik. Het bestand kan hier gevonden worden!

Het Google Docs bestand is een leuk voorbeeld van iemand die zijn sharing punten wilde halen. Onder het mom van sharing heeft die een database gestart die nu nog steeds voort leeft, en dus mensen nog steeds helpt.